Rekrutacja na warsztaty Asystent Zdrowienia i Od-Nova

Skontaktuj się z nami:   +48 786 171 537

Informacje o fundacji Way of Fate we Wrocławiu

 lasFundacja Way Of Fate powstała w 2018 roku. Działalność filmową prowadzimy we Wrocławiu, natomiast pomoc terapeutyczna prowadzona jest online.

W Way of Fate stawiamy na indywidualne podejście, uczymy również jak przełamywać bariery i działać w grupie. Odcinanie się od świata i otoczenia to pierwszy krok prowadzący do dysfunkcji psychicznych.

Misja fundacji

Zasadniczą misją Fundacji Way of fate jest pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, po kryzysach psychicznych, osób wymagających wsparcia psychologicznego i społecznego. Misję tą realizujemy poprzez tworzenie filmów społecznych, artystycznych i na kanały YouTube. Część z nich realizowana jest bezpłatnie. Większość dochodów Fundacji Way of fate jest przeznaczona na cele statutowe. W produkcjach często biorą udział osoby starsze i niepełnosprawne. Poprzez ich uczestnictwo w filmach upowszechnione zostają istotne problemy życiowe tych grup społecznych oraz promowana jest ich aktywność. Zajmujemy się także pomocą psychologiczną dla osób mających problemy życiowe, po kryzysach psychicznych i ich rodzin poprzez prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej oraz warsztatów i kursów.

Darowizny

Nr konta 14 1750 0012 0000 0000 3878 4137
BNP Paribas Bank

W tytule przelewu proszę wpisać Darowizna na cele statutowe.
Darowizny przeznaczane są na realizację celów statutowych w tym m. in. realizację filmów krótkometrażowych w tym fabularnych, dokumentalnych i edukacyjnych. Wpłacając darowiznę pomagają Państwo w rozwoju kultury i sztuki i umożliwiają pracę personelowi Fundacji w zakresie działalności artystycznej i terapeutycznej.
Serdecznie dziękujemy.

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalno-artystyczna w zakresie:

1. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka
regionalnego

3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

4. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

6. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności
oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w 
praktyce gospodarczej

7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

8. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

9. działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

13. turystyki i krajoznawstwa

14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji

15.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami

16.promocji i organizacji wolontariatu

17.promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

18.rozwijanie kultury muzycznej, plastycznej, filmowej, literackiej

19.przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

20.ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i 
społecznej 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

• propagowanie kultury muzycznej, plastycznej, filmowej poprzez produkcję
filmów, tworzenie prac plastycznych, literackich i utworów muzycznych

• prowadzenie działalności filmowej w celu rozwoju kinematografii,

• promowanie twórców w kraju i za granicą,

• organizowanie i udział w wydarzeniach kulturalnych

• edukację muzyczną, plastyczną, filmową

• promowanie kultury filmowej, muzycznej, plastycznej, literackiej,
fotograficznej wśród społeczeństwa

• prowadzenie działalności plastycznej w celu rozwoju sztuki plastycznej

• prowadzenie działalności muzycznej w celu rozwoju sztuki muzycznej

• prowadzenie działalności literackiej w celu rozwoju sztuki literackiej

• prowadzenie działalności fotograficznej w celu rozwoju fotografii

• organizowanie i prowadzenie działań o charakterze psychologicznym i 
psychoterapeutycznym

• działalność naukowa i wydawnicza.

• prowadzenie zajęć i warsztatów psychologicznych m.in. w szkołach dla dzieci
i młodzieży oraz dla nauczycieli

 

PLIKI DO POBRANIA:

Statut Way of fate 

Sprawozdanie Finansowe 2020


Rekrutacja na warsztaty Asystent Zdrowienia i Od-Nova

Teraz nowa niższa cena: 3600 zł 5400 zł

Zadzwoń: 786 171 537